АНКЕТА! Питаме Ви: „Професионалната подготовка – в синхрон или не с реалните работни места?“

anketa09Уважаеми работодатели,

Обръщаме се към Вас с молба да се включите в анкетно проучване, организирано от Българската стопанска камара и агенция „Медиана”.

Въпросите в анкетата са насочени към работодателите и проучват мнението им за качеството на работната сила, за потребностите от компетенции на работната сила за степента на съответствие/несъответствие между професионалната подготовка и изискванията на реалните работни места, за необходимите промени при професионалната подготовка в България.

Анкетната карта се попълва в електронен вариант и е анонимна!

Молим Ви да отговорите на въпросите последователно, в съответствие с дадените към тях указания.

Това ще Ви отнеме не повече от 10 минути.

Анкетата е публикувана тук: АНКЕТА

За контакт:

Даниела Симидчиева
Тел.: +3592 932 09 36
Email: danisimi@bia-bg.com
зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.