Нови услуги

Български Телеком и Телевизия е в момент на разработване на интегрирана национална услуга за Wi Fi интернет. Услугата ще представлява ползване на високоскоростен безжичен Интернет във всички населени места, в които операторите от обединението имат покритие. Услугата няма да има допълнителна такса. Клиентите ще се оторизират с едно потребителско име и ще използват еднакви скорости за достъп до Интернет в покритието, в което има изградена услуга на включените оператори.


зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.