Управленски екип

  Изпълнителен директор

Емилиан Диков

  Мениджър клъстер

Анета Иванова Павлова-Иванова

  Координатор на клъстера

Адриан Хараламбиев

  Юрисконсулт на клъстера

Нина Джурова

 

Съвет на директорите:

  • Емилиан Георгиев Диков
  • Димитър Олегов Хинков
  • Шени Арам Делчева
  • Димитър Валентинов Велев
  • Валентин Цветанов Ревански
  • Христо Костов Беязов
  • Борислав Василев Лафазански

 


зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.