Клъстер

Проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“ се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България. Безвъзмездното финансиране по различните проектни дейности варира между 65 и 85 % от общите допустими разходи по проекта.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД чрез създаване на капацитет за устойчиво развитие на клъстера на българския пазар на информационни и телекомуникационни услуги. Пряка последица от изпълнението на тази обща цел е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия от сектора на информационните и комуникационни технологии, участващи в Български Телеком и Телевизия АД.Специфичните цели на проекта включват изграждане на административен капацитет на обединението, популяризиране на клъстера и дейността му, привличане на пет нови участника в обединението, навлизане на нови пазари в Централна и Северозападна България. Целите на проекта се постигат посредством реализацията на следните проектни дейности:

 • Създаване на административно тяло на клъстера,състоящо се от мениджър, координатор и юрисконсулт. Проектът финансира и успешната дейност на административното тяло чрез ресурсното му обезпечаване в срока на изпълнение на проекта с финансиране на режийни разходи и разходи за консумативи;
 • Обмяна на опит чрез посещение на международно специализиране на ИКТ сектора изложение CeBIT 2014 в Хановер, Германия;
 • Събития за представяне на клъстера: в рамките на проекта се организират пет мероприятия за представяне на сдружението сред широката общественост: семинар в Пловдив за представяне на клъстера на бъдещи членове в Южна България , семинар в Русе за представяне на клъстера на бъдещи членове в Северна България, конференция в София за представяне на клъстера пред браншови организации,семинар в Русе за представяне на клъстера пред образователни институции съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев и семинар в София за представяне на клъстера сред други ИКТ – обединения;
 • Създаване на интернет страница, интранет мрежа между участниците в обединението и информационна база данни;
 • Разработване на „Анализ на целеви пазари и маркетингова стратегия за пазарно позициониране на Български Телеком и телевизия АД” и разработване на „Комуникационна стратегия за популяризиране на дейността и услугите на Български Телеком и Телевизия АД”;
 • Популяризиране на името на клъстера чрез изготвяне на информационни материали, интернет реклама и телевизионни клипове.

Какво постигнахме:

 • Открихме три нови работни места и създадохме административно тяло на обединението с което преминахме към качествено нов професионален подход за администриране на структурата;
 • Запознахме се с последните тенденции в ИКТ бранша в световен мащаб и създадохме контакти с международни доставчици на информационни и комуникационни технологии и услуги;
 • Представихме клъстера целево сред множество заинтересовани групи – представители на бизнеса, образователни институции, браншови организации, обединения;
 • Чрез създаването на информационни продукти повишихме координацията и подобрихме обмена на информация между членовете, създадохме предпоставки за стандартизация на дейността , повишихме качеството на предлаганите от членовете на клъстера услуги чрез обмен на информация в реално време при възникване на специфични казуси и проблеми;
 • Чрез разработените стратегически документи създадохмеусловия за привличане на нови членове в обединението и навлизане на нови приоритетни райони в страната и конкретизирахме стъпките за изграждане на позитивен, устойчив и разпознаваем образ на клъстера в общественото пространство;
 • Популяризирахме обединението чрез интегриран подход на представяне чрез информационни материали, интернет и телевизионна реклама;
 • Привлякохме  5 нови участника в обединението и от приоритетни района в Централна и Североизточна България.

 

 
зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.