Квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител”

schetovoditelорганизатор:
БСК

място:
София 1000, Алабин 16-20, БСК

01.09.2014 – 16.09.2014

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара започва квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител” на 16 септември 2014 година.

Обучението е с продължителност от 960 часа и ще се проведе в дистанционна (електронна платформа), вечерна (два пъти седмично от 18.30 до 21.00 часа) и дневна (в събота от 9.00 до 13.00 часа) форма.

Притежателите на ваучери, желаещи да вземат участие в квалификационния курс „Оперативен счетоводител”  могат да получат информация и да заявят участие в курса на адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20, етаж 2, стая 210 – Стефка Добрева, Марлен Моллова, Антоанета Кацарова.

Информация можете да получите на тел.: 02 403 09 69

 

За контакт:

Стефка Добрева
Тел.: +3592 932 09 69
Email: s.dobreva@bia-bg.com

Марлен Моллова
Тел.: +3592 932 09 69
Email: m.mollova@bia-bg.com

Антоанета Кацарова
Тел.: +3592 932 09 69
Email: a.katzarova@bia-bg.com
зъболекар в русе

Този сайт е създаден в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0046-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Български Телеком и Телевизия АД“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.